Hva er Frisklivssentralen i Farsund?

 

Frisklivssentralen er innbyggernes felles inngangsport til ulike tilbud om veiledning, oppfølging og kurs i forhold til endring av levevaner. Hovedfokus er innenfor områdene fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen skal i tillegg ha oversikt over de ulike lavterskeltilbudene i kommunen, og i samarbeid med lag, foreninger og private aktører bidra til å stimulere og tilrettelegge for nye tilbud.

Kontakt

Flere opplysninger får du på Farsund Frivilligsentral.

Tlf: 945 32 189
E-post: Bard.Vedahl@Farsund.Kommune.no

Formål og målgruppe

Frisklivstilbudene har som formål å redusere sosiale ulikheter i helse i befolkningen og skal være et lavterskeltilbud for de som ikke får til å benytte andre ordinære tilbud. 

Frisklivssentralen i Farsund har et vidt begrep om målgruppen. Tilbudet er åpent for alle innbyggere som ønsker en endring i livsstil.  Personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer knyttet til fysisk eller psykisk helse ønskes spesielt velkommen.

Frisklivssentralen omfatter tilbud til alle aldersgrupper og er åpen for personer både med og uten henvisning, for eksempel frisklivsresept. Frisklivssentralen samarbeider med relevante aktører i frivillig, privat og offentlig sektor.

Organisering - Frisklivssentralen i Farsund kommune

Frisklivssentralen er en del av kommunens folkehelsearbeid og er organisatorisk tilknyttet Frivilligsentralen i Farsund.

Frivilligsentralens oppgaver i forhold til frisklivstiltak

Utarbeide og oppdatere oversikter over ulike frisklivstiltak i offentlig, privat og frivillig regi og sørge for at disse er tilgjengelige for befolkningen via kommunens nettsider.

Arbeide for aktivt samarbeid med frivillige, lag og foreninger i forhold til etablering og utvikling av ulike frisklivstilbud.

Koordinere tiltak som er i samarbeid med frivillige.

Søke om midler/tilskudd til etablering og utvikling av frisklivstilbud og rapportere på disse.

Ta imot henvendelser fra innbyggere og formidle kontakt med aktuelle frisklivstilbud.